PAM – een intrinsieke motivatietheorie

Onze visie op het begeleiden en helpen ontwikkelen van professionals is gebaseerd op een waarderende manier van met elkaar omgaan (vanuit de methode van Appreciative Inquiry). Dat wil zeggen: door met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken vanuit ieders kracht en kwaliteiten lukt het veel beter om onze doelen te bereiken. In de manier waarop we waarderend te werk gaan, leggen we een koppeling met de drie belangrijkste factoren die gaan over wat mensen in het werk van binnenuit (intrinsiek) motiveert. Die drie factoren zijn Purpose, Autonomy en Mastery (naar Daniel Pink):

Purpose (zingeving)
Uit onderzoek blijkt dat het mensen intrinsiek motiveert, wanneer zij het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel en vanuit hun rol een bijdrage en toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de collectieve doelen van de organisatie of afdeling.

Autonomy (autonomie)
De motivatie van mensen neemt ook toe naarmate zij zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe zij hun werk doen. Zelfstandig of zelfgestuurd kunnen werken hangt samen met duidelijkheid over de bedoeling (Purpose).

Mastery (meesterschap)
Deze laatste factor zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd werken, doordat tegemoet wordt gekomen aan de universele behoefte om vakbekwaam te zijn en zich door te blijven ontwikkelen.

In al onze trainings- en ontwikkelingstrajecten bieden wij handvatten om deze drie essentiële elementen voor groei, inspiratie en motivatie met elkaar te optimaliseren om tot de gewenste effecten te kunnen komen. Hiervoor gebruiken we diverse methodieken en oefenvormen, die we in afstemming met de opdrachtgever inzetten.