De zeven essenties

De zeven essenties in ons model hebben geen rangorde of volgordelijkheid. Ze zijn alle zeven in zekere mate nodig om een effectief leider te kunnen zijn. Afhankelijk van de situatie waarin de leider zich bevindt, zal hij de ene essentie meer nodig hebben en moeten inzetten dan de andere. Deze leiderschapsessenties hoeven niet allemaal in dezelfde persoon aanwezig te zijn. Juist in deze turbulente tijden van recessie, bezuinigingen, globalisering en informatiecomplexiteit is het belangrijk een goed leiderschapsproces in te richten, waarin diverse mensen hun leidinggevende kwaliteiten kunnen samenvoegen. Deze vorm van co-creerend leiderschap is gebaat bij het samenbrengen van onderstaande essenties in grote projecten en complexe leiderschapsvraagstukken.

Een leider heeft visie nodig. Zonder visie overkomen ‘de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en richting en geeft betekenis aan wat we met elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid wanneer een visie gemeenschappelijk wordt opgesteld.

Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? Waar krijg ik het warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen.
Dit vraagt wel lef en passie.

Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat ook lef zien door zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en door ‘in het diepe te springen’.

Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je gevoelig bent voor de mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je bedrijf en de samenleving. Pas wanneer je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.

Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders roepen een gevoel op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en in verbinding met wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag is hierin belangrijk.

Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over wat er anders en daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en uitwerken van nieuwe invalshoeken, het ter discussie stellen van eigen denkbeelden, resulterend in innovatieve acties en producten.

Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in staat tot persoonlijk leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang van zijn persoonlijke ontwikkeling en staat te allen tijde open voor feedback.