Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. B-dare Coöperatie UA, hierna ‘B-dare’, is een collectief van professionele trainers, coaches en adviseurs die leiders en ervaren professionals begeleiden in de ontwikkeling van hun leiderschap én die organisaties door heel Nederland faciliteren bij het ontwerpen, uitvoeren en verankeren van hun ontwikkel- en leiderschapsprocessen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die opdracht geeft ‘Opdrachtgever’ tot de afname van Diensten van B-dare zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Deelnemer’ verstaan de persoon of de personen die namens de klant aan een leergang, training of ontwikkeltraject in de fase van cocreatie, voorbereiding, uitvoering of evaluatie deelnemen.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen B-dare en klant, zoals daar zijn (hieronder niet uitputtend beschreven):
  1. getekende offertes;
  2. opdrachtbevestigingen;
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door B-dare en/of door haar ingeschakelde derden aan klant geleverde producten en diensten, zoals (hieronder niet uitputtend beschreven) daar zijn:
  1. de Leergang Waarderend Leiderschap;
  2. open (leiderschap) trainingen en workshops;
  3. incompany maatwerkprogramma’s;
  4. (e)boeken en publicaties.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met B-dare gevestigd te Holten over de door de klant afgenomen diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door B-dare.

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen B-dare en klant komt tot stand door:

 • het ondertekenen en retour zenden van een gedane offerte of het geven van een opdracht door de klant, waarbij in de opdracht wordt gerefereerd naar de uitgebrachte offerte;
 • het invullen en verzenden van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier (per internet, post, fax of e-mail) door de deelnemer, die ondertekend is namens de klant door de opdrachtgever;
 • het bestellen via de webshop van (e)boeken of publicaties door een betalingsopdracht te geven via iDeal.

De klant laat de overeenkomst te laten ondertekenen door een daartoe gemandateerde functionaris, die daarna optreedt in de rol van opdrachtgever. In de uitvoering van de overeenkomst kan er sprake zijn van gedelegeerd opdrachtgever die samen met B-dare alle aspecten die gepaard gaan met de uitvoering van de dienst, coördineert.

 

Artikel 4 - Inspanningsverplichting B-dare

B-dare verplicht zich de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarbij zijn het beoogd effect en de doelen leidend, zoals die met de klant zijn afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. Afgenomen producten worden met zorg geleverd en/of verzonden.

 

Artikel 5 - Kosten

B-dare levert een bijdrage in de investering van de (leiderschap) ontwikkeling van de medewerkers en/of de organisatieontwikkeling van de klant. De kosten zoals deze vermeld zijn op het aanmeldingsformulier of de offerte zijn bindend voor de overeenkomst die de klant en B-dare aangaan.

De kosten kunnen wijzigingen in geval van wijziging of verschuiving van een traject (artikel 9). B-dare en de klant komen de gewijzigde kosten in goed onderling overleg met elkaar overeen en leggen die vast in een addendum bij de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Betaling

De klant is gehouden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen op Rabo bankrekening NL 87 RABO 0354 2724 62 ten name van B-dare Coöperatie U.A. onder vermelding van het factuurnummer.

Alle kosten die B-dare redelijkerwijs moet maken in verband met aan de klant toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens B-dare zijn voor rekening van de klant. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand.

 

Artikel 7 - Annulering door klant bij individueel traject

Bij annulering wordt een verschil gemaakt tussen opdrachtgever en deelnemer. De opdrachtgever is degene die namens de klant opdracht geeft voor deelname van een persoon aan de Leergang Waarderend Leiderschap, een open training/workshop of een coachingstraject en ook degene die voor betaling zorg draagt. Soms is de opdrachtgever ook zelf deelnemer aan het ontwikkelingstraject.

De opdrachtgever voor het ontwikkelingstraject heeft het recht deelname aan het traject via email schriftelijk te annuleren (info@b-dare.nu). Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de feitelijke start van het individuele traject tegen annuleringskosten van € 500,-. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van een individueel traject brengen we u de volledige kosten voor het ontwikkelingstraject in rekening. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop de e-mail door B-dare is ontvangen of het poststempel.

In het geval dat de deelnemer na aanvang van het individuele traject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het traject deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.

 

Artikel 8 - Annulering door klant bij een incompany maatwerk programma

Een incompany maatwerk traject komt tot stand door middel van een intensief traject waarin B-dare samen met de klant vanuit een vraag en behoefte tot een integraal ontwikkelingsprogramma komt dat vaak uit meerdere fasen of stappen bestaat. Dit leidt tot een overeenkomst die met een offerte en/of opdrachtbevestiging wordt bekrachtigd. Na de overeenkomst gaan we een traject in gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Als een klant om welke reden dan ook besluit om het incompany programma te annuleren voor aanvang of gedurende het traject, dient dit schriftelijk te gebeuren met omschrijving van redenen.

B-dare zal dan de kosten voor de eerste (bij annulering voor aanvang) of volgende fase (bij annulering gedurende het traject) in rekening brengen en hierbij geldt een minimum van 30% van het totale bedrag aan kosten van het incompany traject. De fasen staan omschreven in de offerte.

Bovenstaande in dit artikel is exclusief al gemaakte kosten of kosten in de toekomst bij derden die niet geannuleerd kunnen worden. Deze worden voor de klant inzichtelijk gemaakt en dienen door de klant te worden vergoed

 

Artikel 9 - Wijziging of verschuiving door de klant bij een incompany maatwerk programma

De klant kan een voorstel tot wijziging indienen van een traject dat leidt tot een wijziging van de overeenkomst of verschuiving in tijd van de dienst. Dit gebeurt zonder kosten onder de volgende voorwaarden.

 • Tijdigheid: B-dare is redelijkerwijze in staat de opengevallen tijd in te vullen met een andere opdracht.
 • Doelmatigheid: het beoogd effect van de overeenkomst kan op een andere wijze gerealiseerd worden en B-dare en klant komen samen tot deze conclusie.
 • Aansprakelijkheid: reeds gemaakte kosten of kosten in de toekomst bij derden die niet geannuleerd kunnen worden, worden inzichtelijk gemaakt en alsnog door de klant vergoed.

Daar waar aan deze voorwaarden niet wordt voldaan handelen B-dare en klant volgens het gestelde in artikel 8.

Als de wijziging leidt tot meerwerk wordt dit inzichtelijk gemaakt, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de tarieven zoals die in de reeds gemaakte overeenkomst overeen gekomen waren.

 

Artikel 10 - Retour zenden (e)boeken en publicaties

Boeken kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd aan:

B-dare Coöperatie U.A.
Jacqueline van der Waalssingel 5A
7321 JM Apeldoorn

De portokosten daarvan worden gedragen door de klant. Het betaalde bedrag voor het boek wordt per direct teruggestort aan de klant na ontvangst van het boek, mits het boek in goede staat wordt ontvangen door B-dare.

Bestelde en ontvangen e-books kunnen niet worden geretourneerd aan B-dare en de daarvoor betaalde bedragen worden niet worden gerestitueerd.

 

Artikel 11 - Annulering c.q. wijziging door B-dare

B-dare heeft het recht zonder opgave van redenen een bijeenkomst te annuleren in welk geval de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan B-dare betaalde bedrag.

B-dare is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een bijeenkomst te wijzigen. Het staat B-dare te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een bijeenkomst te wijzigen, zonder dat de klant daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Hierbij geldt de voorwaarde van doelmatigheid, zoals in artikel 9 genoemd.

B-dare zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op door B-dare zelf ontwikkelde (digitale) kennis, modellen, concepten en andere informatie berust uitsluitend bij B-dare. Daar waar bij B-dare diensten wordt gewerkt met het intellectueel eigendom van derden, zal B-dare de bron vermelden.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de diensten van B-dare of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij B-dare.

Alle van of namens B-dare in het kader van de overeenkomst verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of de klant. Het is de deelnemer en de klant niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van B-dare.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Zoals in artikel 4 vermeld verplicht B-dare zich de bijeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

B-dare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van B-dare.

Als een dienst namens B-dare door een derde wordt verzorgd, aanvaardt B-dare slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de uitvoering van de dienst zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van B-dare.

De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de klant aan B-dare voor de dienst verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

In geen geval is B-dare aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 

Artikel 15 - Vertrouwelijkheid

B-dare zal ten aanzien van het gebruik van, voor of tijdens de dienst verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Deze informatie zal in ieder geval niet gedeeld worden met derden, tenzij dit vooraf wederzijds overeengekomen is.

B-dare zal informatie over de klant en de dienst met een derde delen als deze derde (een deel van) de dienst namens B-dare verzorgd en de informatie nodig is om het beoogd effect van de geleverde dienst te realiseren.

B-dare zal geen informatie over individuele deelnemers met de klant delen, tenzij daarover met de deelnemer of een groep van deelnemers afspraken zijn gemaakt. Wel kan B-dare algemene informatie die niet te herleiden is tot één persoon, over (de voortgang) van de dienst met de klant delen.

 

Artikel 16 - Klachtenprocedure

B-dare doet er alles aan om de kwaliteit van haar bijeenkomsten te waarborgen en haar trainers, coaches en adviseurs integer te laten werken. Mocht een individuele deelnemer of een groep deelnemers opmerkingen hebben die tijdens de uitvoering van de dienst niet naar wens worden opgelost, dan kan/kunnen deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot B-dare, Heidevlinder 5, 7451 WX Holten. De klacht wordt binnen 4 weken na dagtekening behandeld en de klager ontvangt een afschrift van de uitkomst van het onderzoek binnen de hiervoor aangegeven termijn.

Indien de uitvoering van een dienst door de klant als niet naar behoren uitgevoerd wordt ervaren, wordt er een overleg tussen (gedelegeerd) opdrachtgever en B-dare directie gepland. Hierin wordt de situatie gezamenlijk onderzocht en worden eventueel verbetermaatregelen genomen.

Als het onderzoek niet de gewenste gezamenlijke uitkomsten oplevert, zullen partijen bij voorkeur een derde partij vragen het onderzoek over te nemen en een oordeel uit te spreken. De derde partij is een partij, waarin klant en B-dare vertrouwen hebben.

Als er geen gezamenlijk vertrouwenwekkende partij gevonden wordt of de interventie met een derde partij niet de gewenst uitkomst oplevert, kan de procedure zoals beschreven in artikel 17 worden gestart.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen B-dare en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland.